Історія університету

1 травня 1932 року за рішенням Уряду Української РСР в місті Харків – столиці України на той час – було засновано Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. На початку Великої Вітчизняної війни інститут було евакуйовано до м.Ашхабад, де він продовжував роботу до серпня 1944 року. За рішенням СНК СРСР від 4 липня 1944 року Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут було перебазовано з Ашхабаду до Одеси та переіменовано в Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ).

На базі Одеського гідрометеорологічного інституту засновані учбові комплекси: Український центр гідрометеорологічної освіти та Учбово-науковий центр Екологія, в які разом з ОГМІ входять Харківський та Херсонський гідрометеорологічні технікуми, Київський геологорозвідувальний технікум, Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Міністерства екології та природних ресурсів України, Одеська філія Інституту біології південних морів Академії наук України. ОГМІ, як ведучий вуз, на базі якого працює науково-методична комісія з гідрометеорології Міністерства освіти і науки України, здійснює науково-методичне керівництво розробкою учбових планів, учбових програм, підручників та учбово-методичних посібників за спеціальностями гідрометеорологічного напрямку підготовки.
За 67 років свого існування інститут випустив понад 15 тисяч дипломованих спеціалістів-гідрометеорологів та екологів. Серед його випускників чимало великих вчених, дослідників навколишнього середовища, керівників гідрометеорологічних підрозділів України та держав СНД, різних держав світу.

Головний корпус ОДЕКУ

З 1993 року інститут перейшов на сучасну, прийняту в світовій практиці, трьохступінчату систему підготовки спеціалістів (бакалаври, дипломовані спеціалісти, магістри). В наш час на чотирьох спеціальних факультетах інституту – метеорологічному, гідрологічному, екологічному, комп’ютерних наук та менеджменту, заочному факультеті та факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів понад 2500 студентів та курсантів проходять підготовку за очною та заочною формами навчання за спеціальностями інженерного та магістерського рівня підготовки. Підготовка молодших спеціалістів за напрямком підготовки Гідрометеорологія здійснюється в структурному підрозділі ОГМІ – Херсонському гідрометеорологічному технікумі.
З 1993 року на базі кафедри військової підготовки Одеського гідрометеорологічого інституту розпочата підготовка кадрових офіцерів-гідрометеорологів для Міністерства оборони України, а також здійснюється підготовка офіцерів запасу з числа студентів, які навчаються на цивільних спеціальностях за денною формою усіх напрямків підготовки: Гідрометеорологія, Екологія, Менеджмент, Комп’ютерні науки.
В наш час в ОГМІ навчаються іноземні студенти, аспіранти та докторанти з понад 35 країн світу. Інститут активно співпрацює зі спеціалізованим агенством ООН – Всесвітньою метеорологічною організацією в межах програми добровільної співдії ВМО (ПДС ВМО).
В інституті діє факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для спеціалістів, які зв’язані з гідрометеорологією, екологічною безпекою та охороною навколишнього природного середовища, а також в галузі комп’ютерних наук.
Для учнів випускних 11-х (12-х) класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій, випускників середніх спеціальних учбових закладів, а також вищих учбових закладів І-ІІ рівня акредитації (технікум, коледж) створено факультет довузівської підготовки./
Одеський гідрометеорологічний інститут має одну з найкращих в регіоні матеріально-технічну базу, могутній кадровий потенціал. Зараз на 17 кафедрах інституту успішно ведуть педагогічну та наукову роботу 189 викладачів, більше 2/3 з них мають вчену ступінь доктора та кандидата наук, 7 викладачів ОГМІ – дійсні члени (академіки) різних академій України, Російської Федерації, держав Європи та Сполучених Штатів. В інституті здійснюється навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі за гідрометеорологічними, екологічними, економічними та фізико-математичними спеціальностями, діють спеціалізовані ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій. Для забезпечення учбового процесу та наукових досліджень створено обчислювальний центр, учбові лабораторії, обладнані сучасною електроною гідрометеорологічною технікою та автоматичними комплексами з моніторінгу стану навколишнього середовища, персональними комп’ютерами. Працюють учбові бюро метеорологічних та гідрологічних прогнозів, учбове бюро прийому та обробки супутникової інформації, науково-учбові бази практики на р. Дністр (с. Маяки) (для гідрологів та гідроекологів), на березі Чорного моря в Отраді (для океанологів та метеорологів) і в сел.Чорноморка (для метеорологів, радіометеорологів та агрометеорологів).
Студентське життя в ОГМІ різноманітне. В період навчання в інституті студенти та курсанти мають можливість отримати другу вищу освіту (спеціальність на рівні бакалавра чи інженера) або робочу спеціальність в межах діючих курсів перепідготовки кадрів. У 80-ті роки введено в дію сучасний спортивний комплекс з плавальним басейном і багаточисленними ігровими залами та спортивними секціями.На березі моря побудовано студентський оздоровчо-спортивний табір. З 1982 року усі іногородні студенти, курсанти, аспіранти, стажери та докторанти ОГМІ забезпечуються житлом у сучасних гуртожитках інституту.
У 1997 р. в Одеському гідрометеорологічному інституті створено структурний підрозділ Херсонський гідрометеорологічний технікум. Цей технікум було організовано на базі Феодосійського технікуму ще в липні 1944 р. Заняття в ньому розпочалися 27 жовтня 1944 р. на трьох відділеннях — метеорологічному, гідрологічному та океанологічному.
З початку 2004 р. структурним підрозділом нашого ВНЗ став також Харківський гідрометеорологічний технікум. Цей технікум було створено ще в липні 1945 р. згідно з наказом ГУ ГМС Червоної Армії, виданого у відповідності до розпорядження Ради Народних Комісарів СРСР.
9 серпня 2001 р. Був утворений Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ).
Одеський державний екологічний університет заснований на державній формі власності й підпорядкований Міністерству освіти і науки України. ОДЕКУ — виший навчальний заклад IV рівня акредитації, це — базовий ВНЗ по підготовці фахівців передусім для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а також для Державної гідрометеорологічної служби України. Підготовка і перепідготовка фахівців, включаючи надання другої вищої освіти за денною і заочною формами навчання та екстерном, здійснюється за шістьма напрямами вищої освіти: – Гідрометеорологія (спеціальності: Метеорологія, Гідрологія і гідрохімія. Океанологія, Гідрографія, Агрометеорологія); – Екологія (спеціальності: Управління екологічною безпе кою. Організація природоохоронної діяльності, Прикордонний екологічний контроль, Радіоекологія, Гідроекологія, Екологічне право. Екологія рекреаційного та курортного господарства, Еко логія рибного господарства, Агроекологія, Ядерна та радіаційна безпека ядерних установок і джерел іонізуючих випромінювань, Економіка природокористування); – Комп’ютерні науки (спеціальності: Інформаційні управля ючі системи і технології, Геоінформаційні системи і технології. Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища, Інтернет програмування); – Менеджмент (спеціальності: Менеджменторганізацій, Ме неджмент природокористування. Екологічний аудит); – Водні біоресурси (спеціальності: Охорона та управління водними біоресурсами. Рибне господарство, Аквакультура, Марі культура); – Військова гідрометеорологія (спеціальність: Гідрометеорологіч не та геофізичне забезпечення військово-повітряних сил, сухопутних військ, артилерії і ракетних військ, військово-морських сил).
На сьогодні ОДЕКУ — потужний навчально-методичний та науковий центр, який має: гідрометеорологічний інститут і 8 факультетів (еколого-економічний, природоохоронний, комп’ютерних наук, магістерської та аспірантської підготовки, заочний, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, довузівської підготовки, іноземних студентів); Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми; навчально-консультаційні пункти університету, розташовані в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській, Луганській, Херсонській областях та АР Крим, Південну філію Державного інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; проблемні науково-дослідні лабораторії з проблем Антарктиди, ядерної та радіаційної безпеки, фізики складних систем і довкілля; науково-дослідний центр; спеціалізовану вчену раду по захисту докторських і кандидатських дисертацій з 4 наукових спеціальностей; докторантуру та аспірантуру з 8 наукових спеціальностей. За минулі 5 років підготовлено 4 докторських та 38 кандидатських дисертацій./
В ОДЕКУ щорічно проводяться загальноуніверситетська студентська наукова конференція, наукова конференція молодих учених університету, Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів Екологічні проблеми регіонів України, заключний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладної екології.
Останнім часом значно зросла видавнича діяльність університету. Видано 12 підручників, ІЗ навчальних посібників, 10 монографій, більше 300 назв навчально-методичної літератури. В проведенні підготовчих робіт до видання цієї літератури важливу роль відіграє редакційний відділ, який очолює випускниця ОГМІ, вельми досвідчений фахівець з багатолітнім стажем науково-навчальної діяльності Соколенко Олена Денисівна.
На базі нашого університету, як провідного ВНЗ в системі вищої метеорологічної та екологічної освіти України, діють науково-методичні комісії Міністерства освіти і науки України з напрямів Гідрометеорологія (голова проф. Гопченко Є. Д.) та Екологія (голова проф. Степаненко С. М.), З науково-навчальні комплекси Міністерства освіти і науки України: Український центр гідрометеорологічної освіти (до його складу увійшли Харківський і Херсонський гідрометеорологічні та Київський геологорозвідувальний технікуми), Український центр екологічної освіти, Південна філія Державного інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Для громадян України і СНД, які бажають одержати другу вишу освіту, на базі заочного факультету організована підготовка інженерів-гідрометеорологів, екологів і менеджерів протягом 2 років.
У гідрометеорологічному інституті та на факультетах ОДЕКУ навчаються іноземні студенти з більш ніж 35 країн світу. Деякі випускникиіноземці, попрацювавши на своїй Батьківщині, повертаються до нашого університету для проходження курсу аспірантури чи стажування.
При університеті працює факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів (ФПК), пов’язаних з гідрометеорологією, екологічною безпекою та охороною навколишнього природного середовища.
Для старшокласників, яких цікавлять гідрометеорологія, екологія, комп’ютерні науки і менеджмент організацій, утворено факультет довузівської підготовки.
Одеський державний екологічний університет має високий кадровий потенціал, розвинуту матеріально-технічну базу — за цими показниками ОДЕКУ знаходиться на перших місцях в Одеському регіоні. За рейтингом Міністерства освіти і науки України по підсумках 2005 р. університет зайняв І місце у групі будівельно-прикладних ВНЗ України і почесне загальне 6 місце серед майже 250 ВНЗ України. У 2002 р. за результатами Міжнародного академічного рейтингу Золота Фортуна колектив ОДЕКУ нагороджено срібною медаллю 10 років незалежності України.
Навчальний процес забезпечують близько 220 викладачів, серед яких майже 80% з науковими ступенями та вченими званнями, в тому числі 20% — докторів наук, професорів, академіків. В університеті сконцентрований найбільш потужний в Україні науковий потенціал в галузі моніторингу та охорони навколишнього середовища. Вчені університету зробили вагомий внесок у розвиток гідрометеорологічної та екологічної освіти і науки в незалежній Україні.
Одеський державний екологічний університет має 3 навчальних корпуси, 3 науково-навчальні лабораторії, 4-поверховий спортивний комплекс загальною площею 43 673 кв. м, в тому числі 22 728 кв. м — навчально-лабораторних приміщень, 2 студентських гуртожитки, а також студентський оздоровчо-спортивний табір. В окремому 2-поверховому корпусі розміщена наукова бібліотека університету, загальний фонд якої становить понад 200 тис. томів. Середня кількість навчальної літератури, що припадає на одного студента денної форми навчання, становить 219 томів, а середня кількість наукової літератури, що припадає на одного науково-педагогічного працівника та аспіранта — 67 томів.
Останні 3 роки позначили новий етап в процесі розвитку матеріально-технічної бази Одеського державного екологічного університету. Згідно з інвестиційним договором закінчено будівництво другої черги комплексу університету по вулиці Львівській, 15, яка включає 7-поверховий навчально-лабораторний корпус загальною площею 10468 кв. м, 5-поверховий профілакторій площею 1840 кв. м для відпочинку співробітників і студентів, оздоровчо-спортивний комплекс з критим 25-метровим басейном загальною площею 3824 кв. м. Здійснюється реконструкція двохп о верхових будівель їдальні університету та комбінату побутового обслуговування.
Отже, сьогодні наш вищий навчальний заклад має всі можливості здійснювати підготовку фахівців у галузях гідрометеорології, екології, моніторингу стану навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, водних біоресурсів, менеджменту природокористування, комп’ютерних технологій та ін. у відповідності до сучасних вимог і на рівні кращих європейських і світових стандартів. Це є справою честі колективу Одеського державного екологічного університету. За весь період діяльності (з 1932 р.) ХІГМІ — ОГМІ – Одеський державний екологічний університет випустив майже 25 тис. висококваліфікованих фахівців-гідрометеорологів та екологів для колишнього Радянського Союзу, країн СНД, а також багатьох країн далекого зарубіжжя. З 1953р. ОГМІ – ОДЕКУ підготував понад 1000 інженерів, стажистів-дослідників, магістрів, кандидатів та докторів наук для 78 країн світу, в тому числі за Програмою добровільного сприяння Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Зараз в університеті навчається більше ніж 100 іноземних учнів, студентів та аспірантів з 13 країн.
Неоцінений внесок ОДЕКУ в розвиток гідрометеорології, моніторингу та охорони навколишнього природного середовища України. Випускники університету становлять понад 80% кадрів Гідрометеорологічної служби та оперативних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Крім того, нашим університетом здійснено 9 випусків (близько 200 чоловік) кадрових офіцерів для різних видів Збройних Сил України і Служби безпеки України.
Випускники ОДЕКУ розподіляються в підрозділи Державної гідрометеорологічної служби України та країн СНД, в регіональні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України по водному господарству, Державної гідрографічної служби України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, в Український Антарктичний центр, інші міністерства, відомства й установи.
У своїй сучасній діяльності Одеський державний екологічний університет активне прагне до міжнародного визнання. Наочним свідченням цього є те, що у 2004 р. він став лауреатом Міжнародного конкурсу Золоті торгові марки-2004. Урочиста церемонія нагородження лауреатів конкурсу орденською відзнакою Суспільне Визнання та отримання нагород відбулася 10 грудня 2004 р. в м. Києві у Національному палаці Україна за участі керівних осіб держави.
Університет має угоди про співробітництво у галузі підготовки кадрів та наукової діяльності з державним університетом шт. Нью-Йорк (США), Університетом м. Гвадалахара (Сполучені Штати Мексики), Хельсінкським університетом (Фінляндська Республика), Варшавським університетом (Республіка Польща), Університетом ім. Гумбольда (м. Берлін, ФНР), Дрезденським технічним університетом (Федеративна Республіка Німеччина), декількома ВНЗ Російської Федерації — Московським державним університетом ім. М. В. Ломоносова (географічний факультет). Російським державним гідрометеорологічним університетом (м. Санкт-Петербург), Красноярським державним технічним університетом, Іркутською державною сільськогосподарською академією. Нині, як і впродовж всієї своєї 75-річної історії, наш унікальний і єдиний у такому пріоритетному напрямі науки й освіти вищий навчальний заклад намагається закріпити все краще із досягнутого, творчо запроваджувати освітні інновації, інформаційні технології, сприяючи поступовій інтеграції вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X